Tape plastike shfryrese per damixhane

Tapë shfryrëse per damixhan. Vendoset tek gryka e damixhanit dhe mbushet me ujë. Bën mbyljen hermetike dhe lejon shfryrjen e gazrave që krijohen brënda damixhanit.
Versionet:
Tape Plastike shfryrese per damixhane 10, 34, 54 lit

press to zoom

press to zoom
1/1