top of page

Tape plastike per damixhane

Vendoset tek gryka e damixhanit duke bere keshtu mbylljen hermetike te damixhaneve.
Versionet:
Per damixhane 10,34, 54 lit

bottom of page