Tape plastike per damixhane

Vendoset tek gryka e damixhanit duke bere keshtu mbylljen hermetike te damixhaneve.
Versionet:
Per damixhane 10,34, 54 lit

press to zoom

press to zoom
1/1